Společnost > Problematická témata > Životní prostředí

Právě se nacházíte v kategorii Životní prostředí. Najdete zde odkazy na webové stránky relevantní pro tuto kategorii. Pokud máte vlastní stránky relevnatní pro tuto kategorii, neváhejte a přidejte své stránky pomocí našeho online formuláře pro přidání webových stránek.


Odkazy (celkem 66 odkazů v kategorii)

 • Agentura GAIA
  Občanské sdružení o hledání nových forem mezilidské komunikace v oblasti ochrany životního prostředí, vzdělávání a osvěty.
  http://www.ecn.cz/gaia/
 • Alkazar
  Prezentace karlštejnské části ČSOP. Strážní služba, brigády, odborná a osvětová činnost.
  http://csopalkazar.env.cz/alkazar.htm
 • Arnika
  Ekologické sdružení zaměřené na ochranu mokřadů, vodních toků, znečištění životního prostředí toxickými látkami a odpady, a na pomoc občanům při řešení ekologických problémů.
  http://www.sdruzeniarnika.cz/
 • Arte Natura
  Občanské sdružení pro harmonické soužití člověka s přírodou.
  http://www.sweb.cz/artenatura/
 • Asociace strážců přírody chráněných území
  Profesní organizace, která sdružuje strážce ochrany přírody v České republice. Zpravodaje a legislativa strážců přírody.
  http://asociace.krnap.cz/
 • Biom
  Nevládní nezisková organizace podporující rozvoj fytoenergetiky v České republice a sdružující většinu odborníků, podnikatelů a aktivistů v oblasti energetického využívání biomasy. Svou činností navazuje na evropskou asociaci pro b
  http://www.biom.cz/
 • Brontosauří ekocentrum Zelený klub
  Organizace, která se snaží šířit objektivní informace o životním prostředí, přinášet nápady a rady k šetrnějšímu chování k životnímu prostředí.
  http://www.bezk.ecn.cz/
 • Calla
  Sdružení pro záchranu prostředí, ochranu přírody a krajiny nejen na jihu Čech. Energetika a doprava.
  http://calla.ecn.cz/
 • Cenia
  Česká informační agentura životního prostředí. Informační služby, odborná podpora státní správy, nástroje politiky a databáze.
  http://www.cenia.cz/
 • Česká společnost pro větrnou energii
  Společnost zabývající se problematikou větru, větrné energie a větrnými elektrárnami.
  http://www.csve.cz/
 • Český národní komitét
  Hájení a prosazování práv občanů na informace a rozhodování o životním prostředí. Součást celosvětové sítě národních komitétů.
  http://www.unep.cz/
 • Český svaz ochránců přírody
  Snaží se působit na občany v duchu odpovědnosti za přírodu a životní prostředí.
  http://csop.ecn.cz/
 • Děti Země
  Sdružení zabývající se problematikou přírody a krajiny, dopravy, toxických látek, ekovýchovy a pomoci místním lidem.
  http://www.detizeme.cz/
 • Different Life
  Nevládni neziskové hnutí, které se zabývá informační činností v oblastech životnho prostředí, práv zvířat a lidských práv.
  http://www.differentlife.cz/
 • Dřípatka
  Občanské sdružení založené za účelem vytvoření a následném podílu na provozování ekologické výchovy.
  http://www.dripatka.cz/
 • Ekodům
  Občanské sdružení pro ekologické bydlení. Efektivní využívání půdy, surovin, vody, energie a ostatních zdrojů.
  http://ekodum.ecn.cz/
 • EkoLink
  Katalog odkazů týkajících se životního prostředí.
  http://www.ekolink.cz/
 • EkoList po drátě
  Deník o životním prostředí, zprávy, kalendář akcí, rady pro domácnost, politika, diskuze a publikace.
  http://www.ekolist.cz/
 • Ekologické centrum
  Nezisková organizace ze Svatého Jana pod Skalou.
  http://www.dulos.cz/cz/sj/eko/
 • Ekomania
  Pro lidi, kterým není životní prostředí lhostejné a chtějí pro něj něco udělat.
  http://www.ekomania.cz/
 • Ekozahrady
  Principy permakultury a zahradního designu respektujícího přírodní zákony.
  http://www.ekozahrady.com/
 • Energetická sekce
  Cílem a posláním je sdružovat všechny, kteří se aktivně zajímají o ekologické vyrábění a užívání energií v souladu s maximální ochranou životního prostředí.
  http://es.misto.cz/
 • EVANS
  Středisko ekologické a globální výchovy. Výukové programy, semináře pro pedagogy nebo lidi pracující s dětmi a mládeží, publikace a naučné stezky.
  http://www.volny.cz/evans01/
 • Greenaudit
  Ekologie, příroda, fotografie a názory.
  http://greenaudit.wz.cz/
 • Greenpeace
  Česká pobočka celosvětové ekologické organizace. Toxické znečištění, genetické manipulace, jaderná energie, ochrana klimatu a živočichů.
  http://www.greenpeace.cz/
 • Greenways Praha - Vídeň
  Program Greenways - Zelené stezky.
  http://gwpv.trojmezi.cz/
 • Hlas Země
  Neziskové občanské sdružení zabývající se ochranou životního prostředí a přírody, lidských práv (včetně práv spotřebitelů) a práv zvířat.
  http://hlaszeme.ecn.cz/
 • Hnutí Brontosaurus
  Ochrana životního prostředí a krajiny, ochrana a záchrana přírodních, kulturních a historických památek, projekty a kalendář akcí.
  http://www.brontosaurus.cz/
 • Hnutí Brontosaurus - neoficiální stránky
  Noviny hnutí, plány a akce.
  http://brontosaurus.xf.cz/
 • Hnutí Duha
  Hnutí věnujícího se klíčovým ekologickým oblastem jako energie, recyklace odpadu, ochrana přírody a krajiny. Seznam poboček, reklamní předměty a média.
  http://www.hnutiduha.cz/home.php
 • Ještěr - e-zpravodaj Hnutí Brontosaurus
  O ochraně životního prostředí, o dobrovolnictví, dojmy z akcí, rozhovory, návody na hry a úvahy.
  http://jester.slunovrat.info/
 • Jihočeské matky
  Sdružení ve věci jaderné elektrárny Temelín a dalších přírodních a kulturních hodnot jihočeské krajiny.
  http://www.jihoceskematky.cz/
 • KV-BIO
  Občanské sdružení pro ochranu a zlepšování životního prostředí z hlediska trvale udržitelného rozvoje.
  http://www.kv-bio.cz
 • Kyjský občanský klub
  Sdružuje občany kyjských čtvrtí, kterým není lhostejný stav životního prostředí.
  http://sweb.cz/kyjeok/kyjeok.html
 • Lesní potok
  Výzkum a fotogalerie malého povodí Lesní potok.
  http://www.gli.cas.cz/lesnipotok/
 • Liga ekologických alternativ
  Občanské sdružení usilující o trvale udržitelnou energetiku a ekologické zemědělství, šetrnější k přírodě i k člověku.
  http://lea.ecn.cz/
 • Mladí Bobři
  Ekologická a přírodně ochranářská organizace usilující o zachování fauny a flory naší planety.
  http://www.sweb.cz/mladibobri/
 • Nádraží v centru
  Občanská koalice pro zachování hlavního vlakového nádraží v centru Brna. Aktuality, argumenty, články, dokumenty, fotografie a ankety.
  http://www.nadrazivcentru.cz/
 • Nesehnutí
  Nezávislé sociálně ekologické hnutí, sociálně ekologická organizace zabývající se vedením ekologických kampaní, kampaní na ochranu lidských práv i práv zvířat.
  http://nesehnuti.ecn.cz/
 • Občanské sdružení Mallorn
  Projetky a informace o ochraně přírody a životního prostředí, lidských práv a občanských menšin.
  http://www.mallorn.cz
 • Obnovitelné zdroje energie
  Biomasa, bionafta, větrná, vodní, sluneční a geotermální energie.
  http://www.oze.cz/
 • Ochrana vod
  Ostravské občanské sdružení, analýzující problematiku protipovodňových opatření a současných úprav vodních toků na příkladu řeky Morávky.
  http://sweb.cz/ochranavod/
 • Ochránce
  Správa přírodního parku. Projekt má za cíl obnovit a dále chránit přírodní památku Prokopské a Dalejské údolí.
  http://ochrance.zenitweb.cz/
 • OIKOS Praha
  Sdružení pro trvale udržitelnou ekonomii a management. Snaha o propojování ekonomického myšlení s myšlením ekologickým.
  http://oikos.vse.cz/
 • Oživení
  Oživení komunitního života v obcích a městech pomocí budování zelených koridorů a stezek kulturního dědictví.
  http://www.greenways.cz/
 • Pavučina
  Sdružení středisek ekologické výchovy. Celostátní síť organizací specializovaných na ekologickou výchovu, vzdělávání a osvětu.
  http://www.pavucina-sev.cz/
 • Plzeňská ekologická nadace
  Společnost se věnuje problematice vlivu životního prostředí na lidské zdraví a přístupu občanů k informacím o životním prostředí.
  http://www.ecn.cz/pen/
 • Polabské sdružení ochránců přírody
  Nezisková organizace zabývající se ochranou přírody a volně žijících živočichů.
  http://psop.ecn.cz/
 • Pražské matky
  Občanské sdružení, které usiluje o zlepšení stavu životního prostředí, o zvýšení zájmu veřejnosti o tuto problematiku, a především o odpovědnější přístup občanů i veřejné správy.
  http://pmatky.ecn.cz/
 • REC Česká republika
  Mezinárodní organizace zaměřená na ochranu životního prostředí v regionu střední a východní Evropy. Přehled programů, grantů a SEA strategie.
  http://www.reccr.cz/
 • Rezekvítek
  Nezávislé občanské sdružení, jehož cílem je podpora těch, kteří se aktivně věnují ekologické výchově a ochraně přírody.
  http://www.rezekvitek.cz/
 • Sdružení pro přírodu
  Ochranou životního prostředí, přírody a krajiny ústeckého regionu (především v Českém středohoří a Krušných horách).
  http://www.proprirodu.cz/
 • Sdružení za šetrnou dopravu
  Šetrná dopravní řešení, dálnice D11, regionální železnice, IDS a obnovení železnic do Polska.
  http://doprava.ecn.cz/
 • Sluníčko
  Nadace pro ochranu životního prostředí a podporu obnovitelných zdrojů energie.
  http://slunicko.ecn.cz/
 • SOS Šumava
  Problémy ochrany přírody na Šumavě.
  http://www.sos-sumava.cz/
 • Společnost přátel přírody
  Soutěže, akce pro dobrovolníky a veřejnost.
  http://www.cmelak.cz/
 • Společnost pro krajinu
  Pořádá multioborové konference a výstavy usilující o probouzení vztahu a komplexního přístupu k české krajině.
  http://www.prokrajinu.cz/
 • Společnost pro trvale udržitelný život
  Zpravodaj občanského sdružení zabývajícího se hledáním cest trvale udržitelného rozvoje.
  http://www.czp.cuni.cz/stuz/
 • STUŽ Karlovy Vary
  Nezisková nevládní organizace Společnost pro trvale udržitelný život zabývající se hledáním cest směřujících k trvale udržitelnému rozvoji lidské společnosti.
  http://www.stuz.cz/
 • Tereza
  Nevládní nezisková organizace pro ekologickou výchovu, s projekty probouzejícími pocit spoluzodpovědnosti za současný i budoucí stav planety Země.
  http://www.terezanet.cz/
 • Terrigenia
  Občanské sdružení, zaměřené na ochranu přírody a krajiny.
  http://web.quick.cz/terrigenia/
 • Veronica
  Ekologická poradna o ekologicko-energetické problematice.
  http://www.veronica.cz/
 • Vita Ostrava
  Společenství s prostorem pro projekty ekovýchovy, poradenství, rozvoj občanské společnosti a podporu a služby neziskovým organizacím.
  http://www.vitaova.cz
 • Zelené bydlení
  Občanské sdružení prosazující trvale udržitelný rozvoj v každodenním životě.
  http://www.zelenedomy.cz/zelene_bydleni/zelene_bydleni.htm
 • Zelený kruh
  Servisní organizace nevládních ekologických organizací.
  http://www.zelenykruh.cz/
 • Země především
  Informace a novinky z oblasti ochrany přírody, ekologie, lidských práv a boje proti ekonomické globalizaci.
  http://www.ecn.cz/zemepredevsim/

Vyhledávání

Hlavní kategorie

Top Top

Hry Hry

Informace Informace

Kultura a umění Kultura a umění

Obchody a služby Obchody a služby

Počítače Počítače

Společnost Společnost

Sport Sport

Volný čas Volný čas

Zdraví Zdraví

Zpravodajství Zpravodajství


Aktuální statistiky

Počet aktivních odkazů: 14836 českých a slovenských internetových stránek
Počet stránek čekajících na schválení: 1786TOPlist